Általános Szerződési Feltételek

I.A vállalkozó adatai

Vállalkozó neve: Hennel Mariann egyéni vállalkozó

Adószám: 67655511-1-33

Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: 50557954

Email: mariann@designm.hu

Tel.: (36) 209380783

Székhely: 2141 Csömör, Csalogány u. 31.

Tárhelyszolgáltató:

Magyar Hosting Kft.

E-mail: info@mhosting.hu

Ügyfélszolgálat: +36 1 700 2323

Weboldal: https://mhosting.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza Hennel Mariann egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) https://designm.hu honlapján megnevezett tevékenységével kapcsolatos megrendeléseinek teljesítéséhez szükséges általános szerződési feltételeit.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF keretébe tartozó szolgáltatások sokoldalúak, Felek külön szerződési feltételekbe rögzíthetik az ÁSZF-től eltérő megállapodásaikat. Különös Szerződési Feltételek (KSZF) megléte esetén jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a KSZF az adott megállapodásrészt nem tartalmazza. Ellentmondás esetén a KSZF-be foglaltak az irányadók.

II. Általános rendelkezések

Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://designm.hu

III. A szerződés tárgya
III.1. Reszponzív webdesign, weboldal készítés, landing oldal készítés, valamint grafikai munkák esetén alkalmazott általános szerződési feltételek
III.1.1. Ajánlatkérés, visszaigazolás, ajánlat elfogadása

Megrendelő árajánlatkérését elektronikus úton, e-mailben juttathatja el a Vállalkozó mariann@designm.hu e-mail címére. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott Brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, check-list, technikai paraméterek, gyártástechnológia), valamint az igényelt megvalósítási határidőt. Vállalkozó az ajánlatkérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül felveszi a kapcsolatot ajánlatkérővel – telefonon vagy e-mail útján – és a részletek egyeztetését követően, e-mail útján megküldi az árajánlatát, mely tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét.

Hiányos, elégtelen Brief esetén Vállalkozó igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza/ összefoglalja a Vállalkozó rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét. Az egyeztetés, pontosítás legfeljebb 2 megbeszélésből áll.

Az árajánlat tartalmazza, a vállalási határidőt, illetve a termékre jellemző összes olyan adatot, illetve ismérvet (l. Brief-elemeket, Check Listet), mely alapján a termék előállítása elkezdhető, illetve – amennyiben Megrendelő további módosítást nem kér – el is készíthető. Az ajánlat utal a Check Listben felsorolt azon tartalmakra, melyeket Megrendelő kell szolgáltasson, valamint arra, hogy – a vállalt határidő betartása érdekében – mely időpontig és minőségben kell azokat Megrendelő szolgáltassa Vállalkozásnak.

Megrendelő részéről az ajánlat, lényeges kérdéseket érintő, eltérő tartalommal történő elfogadása új ajánlatnak minősül, melyre Vállalkozó a fentiek szerint három munkanapon belül válaszol.

Az árajánlatkérés – legfeljebb 2 ajánlati fordulóig – nem minősül szerződésnek, ezt követően Szolgáltató jogosult 20.000.- forint/óra munkadíjat kérni a további ajánlatok kidolgozásáért. Amennyiben Megrendelő az ajánlatot elfogadja, a fenti összeg a munkadíjba beszámításra kerül.

Az ajánlat nem tartalmaz semmilyen mintát, Vállalkozó részéről munkavégzéssel járó egyedi vázlatot.

III.1.2. Szerződés megkötése
A reszponzív webdesign, weboldal, landing oldal, egyéb grafikai munkák, arculattervezés megrendelése az árajánlat elfogadásával jelen ÁSZF alapján jön létre.

Domain név regisztrációját Szolgáltató Megrendelő külön kérelmére, ellentételezés mellett végzi el a Megrendelő által jóváhagyott szolgáltatónál.

Weboldal készítése esetén Szolgáltató minden esetben átadja Megrendelőnek a weboldalak működtetéséhez, karbantartásához nélkülözhetetlen kódokat.

Grafikai tervezés esetén Szolgáltató minden esetben átadja Megrendelőnek a színkódot, illetve minden olyan információt, mely egy hasonló produktum létrehozásához szükséges.
III.1.3. Tervezés, jóváhagyás
Egyéb megállapodás hiányában, illetve a megrendelt munka típusától függően, szerződéskötést követő legfeljebb 15 munkanapon belül, Megrendelő által átadott részletes brief alapján Vállalkozó legalább 1, legfeljebb 3 tervet készít, melyeket e-mail útján megküld Megrendelő részére.

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatások komplexitása különbözik, felek – közös megegyezés alapján és külön megállapodás szerint – jogosultak hosszabb idejű egyeztetésre az ajánlat elfogadását követően, a konkrét tervek elkészültét megelőzően. Felek – legalább e-mail formájában – egyeztetik egymással a kölcsönösen elfogadott újabb megbeszélések számát. A megbeszélések minden esetben munkaidőnek számítanak. Minden megkezdett félórát jogosult Vállalkozó – külön munkaidő-kimutatás alapján – kiszámlázni.

Megrendelő legfeljebb 3 munkanapon belül kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről e-mailben értesíti Vállalkozót. Megrendelő – a válasz megküldésekor, illetve az azt követő legfeljebb 10 munkanapon belül legfeljebb 3 alkalommal –  igényelhet kisebb szöveg- vagy képmódosításokat az eredetileg kiválasztott terven.

Weboldal készítése esetén nem minősül Vállalkozó érdekkörébe eső késedelemnek, amennyiben Megrendelő a tőle bekért tartalmak és fényképek határidőn túli szolgáltatása miatti késedelem. A határidő a késedelmes napok számával megegyező mértékben tolódik.

Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal Megrendelő által átadott tartalomért – főként azok jogszavatossági, illetve szerzői jogi vonatkozásaira tekintettel.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató legfeljebb 2 módosított tervet dolgoz ki. Az újra tervezést követően 1 alkalommal van Megrendelőnek kisebb módosításra lehetősége.

Amennyiben a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során Megrendelő új kérései miatt módosul, Vállalkozó egy módosított árajánlatot készít, illetve felfüggeszti a munkát annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelő a módosított árajánlatot annak megküldésétől számított 10 napon belül nem fogadja el, a szerződés megszűnik, a felek kötelesek egymással elszámolni a „Szerződés megszűnése” fejezetben foglaltak szerint.

A kész termék teljes körű – színkódokat, elektronikus átadását követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 3 napos határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Weboldalak esetén Vállalkozó minden esetben – tesztelés – céljából Megrendelő birtokába bocsátja a weblap eléréséhez szükséges kódokat. Vállalkozó a végső számla kiegyenlítéséig minden esetben fenntartja az elkészített termékekre vonatkozó tulajdonjogát.

III.2. Weboldal karbantartás
III.2.1. A tevékenység tartalma

Vállalkozó a jelen pont szerint a következő tevékenységek elvégzését vállalja havonta legalább egy alkalommal:

– kisebb – max. 1 óra időtartamba – dizájnelemek változtatása

– szükséges frissítések és mentések elvégzése

III.2.2. Hozzáférés a weboldalakhoz

Vállalkozó a weboldalakhoz történő hozzáférést biztosító kódokat köteles a legnagyobb körültekintéssel kezelni, a szerződés megszüntetését követően saját eszközeiről a visszaállítás lehetősége nélkül törölni, erről – Megrendelő kérése esetén – írásban nyilatkozni.

III.3. Brand- és üzleti fotózás

III.3.1. Fotózás – ajánlatkérés, visszaigazolás, ajánlat elfogadása

Ajánlatkérő

  • a munka tervezett helyszínének,
  • kezdési időpontjának,
  • időtartamának,
  • modellek számának megadásával ajánlatot kér Vállalkozótól a fenti adatok annak mariann@designm.hu e-mail címének megküdésével.

Vállalkozó az ajánlatkérés kézhezvételét követő legfeljebb 2 munkanapon belül válaszol a megkeresésre akként, hogy szükség esetén felek pontosítanak Ajánlatkérővel. Az árajánlat – az ár mellett – tartalmazza az ajánlati kötöttség idejét.

III.3.2. Szerződéskötés

A brand- és üzleti fotózásra vonatkozó szerződés – csak és kifejezetten – a fénykép elkészítésére, mint tevékenységre vonatkoztatva az árajánlat elfogadásával jön létre – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § alapján.

A felhasználói jogokat is magába foglaló felhasználási szerződést a felek külön íven kötik meg egymással, illetve a modellel a Szerzői jogról szóló, 1991. évi LXXVI törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A felhasználási szerződés tartalmazza a felhasználási jogok terjedelmét, az átadandó fényképek példányszámát, felhasználási kereteit, adatkezelésre vonatkozó rövidített adatkezelési tájékoztatást – többek között.

Felek a felhasználási szerződésben kitérnek arra is, hogy amennyiben abban külön kikötésre nem kerül a tilalma, Vállalkozó jogosult a portfóliójában – Megbízó nevének feltüntetésével – referenciamunkaként szerepeltetni a fényképeket a szerződésben megjelölt körben és módon.
IV. Díj mértéke, díjfizetés
Vállalkozó és Megrendelő az árajánlatban szereplő díjat tekinti jelen szerződés alapján kötött megállapodás munkadíjának. Vállalkozó jogosult az árajánlatban meghatározott előleg kézhezvételére, mely összeg a munkadíj összegébe, illetve az elszámolásba beleszámít. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljesítési határidő az előleg kézhezvételével kezdődik.

A teljesítést követően, Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő annak kézhezvételét követő 5 napon belül köteles a számlán feltüntetett módon teljesíteni.

Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat, valamint a jogszabály szerint behajtási költségátalány összegére válik jogosulttá.

V. Szerződésszegés és következményei

Vállalkozó és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból

-hibásan teljesít

-késedelmesen teljesít, vagy a

-teljesítés lehetetlenné válik

Késedelmes teljesítés esetén Felek jogosultak póthatáridőt tűzni, mely határidő eredménytelen elteltét követően jogosultak a szerződést felmondással megszüntetni.

Szerződésszegés esetére Felek egymással szemben kötbérfizetési felelősséggel tartoznak.

Felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg- a kötbér mértékét késedelmes teljesítés, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb a teljes munkadíj12%-ában határozzák meg.

Vállalkozónak felróható teljesítés lehetetlenülése miatt Megrendelő nemteljesítési kötbérként a teljes munkadíj 15%-ára jogosult nemteljesítési kötbérként.

Amennyiben Vállalkozó késedelme vagy nemteljesítés Megrendelőnek róható fel, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre nem jogosult, Vállalkozó a VI. fejezet szerint meghatározott időállapotok szerinti szerint bánatpénzre jogosult.

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a produkciós fázisban Vállalkozó azért mondja fel a szerződét, mert Megrendelő olyan elemet kíván megjelentetni a készülő termékben, amely törvénybe vagy jóerkölcsbe ütközik. Ilyen esetben Vállalkozó a teljes szerződés ellenértékére jogosult bánatpénz jogcímén.
VII. Szerződés megszűnése

  1. A felek között létrejött szerződés annak szerződésszerű teljesítésével megszűnik.
  2. A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: Felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.
  3. Amennyiben Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Vállalkozó szerződésszegéséből eredően érvényesített felmondási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Vállalkozónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

– Amennyiben Megrendelő az árajánlat elfogadását követően gyakorolja elállási jogát, a munkakezdési szakaszban (tervezési szakasz), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

– Amennyiben Megrendelő ezt követően, a termék előállítási szakaszában (elfogadott alaptervet követő szakasz) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

-Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

  1. – Amennyiben a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okokra hivatkozással nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített. Megrendelő – felhívásra, a munkadíj megfizetését követően – köteles a terméket átadni Megrendelőnek.

VII. Adatkezelés
Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy személyes adatait szerződéskötés, illetve jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezeli Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint (https://designm.hu weboldalon elérhető).
VIII. Tulajdonjog, szerzői jogok – weblapok, landing oldalak, grafikai munkák vonatkozásában
Vállalkozó az általa elkészített munkákon jogosult a szerzői minőségét és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

A munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem állnak, ezek szerzői jogi jogosultja kizárólag a Vállalkozó. A tervek, munkafolyamatok üzleti titkot képeznek, melyet Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni.

A vagyoni jogi jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg akként, hogy az harmadik félre át nem ruházható, illetve át nem adható a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül. A felhasználási jog – Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában.

A munkadíj a fentiek szerinti felhasználási jog ellenértékét tartalmazza.

IX. Egyéb rendelkezések
Vállalkozó a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja.

A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím Vállalkozó részéről: mariann@designm.hu, illetve a https://designm.hu honlapon a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail-cím, a Megrendelő részéről pedig a honlapon, illetve elektronikus levélben leadott megrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF tárgyát képező termék előállítását Vállalkozó a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével, illetve utasításai és kérése alapján kezdi meg, a fogyasztónak minősülő Megrendelőt sem illeti meg a 45/2014 (II.26) Kormányrendeletben meghatározott felmondási vagy elállási joga annak 29. § (1) bekezdés a) és c) pontjaira hivatkozással.

X. A jogviták rendezése
A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság vagy törvényszék az illetékes.

Jelen ÁSZF 2020. február 1. napjától hatályos. Vállalkozás a módosítás jogát fenntartja, azt előzetesen bejelenti. A módosítások azok közzétételét követő 15. napon válnak hatályossá.

Olvasd el legutóbbi blogbejegyzéseimet!

error: A weboldal tartalmát szerzői jog védi!